Adverbs and conjunctions
This first of two exercises on adverbs and conjunctions will give you practice recognizing common adverbs and conjunctions and distinguishing between them when they are identical in form and related in meaning. Read each sentence carefully, identify the part of speech of the highlighted word or words, and translate.
_
Hē fērde heonon and iċ nāt hwǣr hē wunað nū.
Nū wē witon sōðlīċe þæt þū wāst ealle þing.
Sōð hī þæs sǣdon þēah hī his nā wēndon.
Ac ealles tō lȳtel andġyt bið þēah on ðæs mannes heortan.
Þā scrȳdde Eugenia hī swylċe hēo cniht wǣre.
Oft cweðað men, ‘efne cymð dōmes dæġ.’
Þā ġelamp hit þæt se cyning Æþelrǣd forðfērde ǣr þā scipu cōmon.
Ne ascie iċ nǣfre be nānum men hwæt hē dō.
Hēr wæs se mōna swelċe hē wǣre mid blōde begoten.
Ēac swylċe þēos sylfe wyrt wið ōman wel fremaþ.
Sēoð eall on wīne oþ þæt hyt sȳ wel tō sealfe ġeworht.
siþþan flēah on Asiam mid his wīfe and mid his bearnum.
te01
Indicate whether the highlighted word is an adverb or a conjunction.
 • adverb
 • conjunction
te01
Now translate the sentence in the box below. Afterwards you will be shown a correct translation, and if your account is linked to an instructor’s account, your translation will be available to your instructor.
te02
Indicate whether the highlighted word is an adverb or a conjunction.
 • adverb
 • conjunction
te02
Now translate the sentence in the box below. Afterwards you will be shown a correct translation, and if your account is linked to an instructor’s account, your translation will be available to your instructor.
te03
Indicate whether the highlighted word is an adverb or a conjunction.
 • adverb
 • conjunction
te03
Now translate the sentence in the box below. Afterwards you will be shown a correct translation, and if your account is linked to an instructor’s account, your translation will be available to your instructor.
te04
Indicate whether the highlighted word is an adverb or a conjunction.
 • adverb
 • conjunction
te04
Now translate the sentence in the box below. Afterwards you will be shown a correct translation, and if your account is linked to an instructor’s account, your translation will be available to your instructor.
te05
Indicate whether the highlighted word is an adverb or a conjunction.
 • adverb
 • conjunction
te05
Now translate the sentence in the box below. Afterwards you will be shown a correct translation, and if your account is linked to an instructor’s account, your translation will be available to your instructor.
te06
Indicate whether the highlighted word is an adverb or a conjunction.
 • adverb
 • conjunction
te06
Now translate the sentence in the box below. Afterwards you will be shown a correct translation, and if your account is linked to an instructor’s account, your translation will be available to your instructor.
te07
Indicate whether the highlighted word is an adverb or a conjunction.
 • adverb
 • conjunction
te07
Now translate the sentence in the box below. Afterwards you will be shown a correct translation, and if your account is linked to an instructor’s account, your translation will be available to your instructor.
te08
Indicate whether the highlighted word is an adverb or a conjunction.
 • adverb
 • conjunction
te08
Now translate the sentence in the box below. Afterwards you will be shown a correct translation, and if your account is linked to an instructor’s account, your translation will be available to your instructor.
te09
Indicate whether the highlighted word is an adverb or a conjunction.
 • adverb
 • conjunction
te09
Now translate the sentence in the box below. Afterwards you will be shown a correct translation, and if your account is linked to an instructor’s account, your translation will be available to your instructor.
te10
Indicate whether the highlighted word is an adverb or a conjunction.
 • adverb
 • conjunction
te10
Now translate the sentence in the box below. Afterwards you will be shown a correct translation, and if your account is linked to an instructor’s account, your translation will be available to your instructor.
te11
Indicate whether the highlighted word is an adverb or a conjunction.
 • adverb
 • conjunction
te11
Now translate the sentence in the box below. Afterwards you will be shown a correct translation, and if your account is linked to an instructor’s account, your translation will be available to your instructor.
te12
Indicate whether the highlighted word is an adverb or a conjunction.
 • adverb
 • conjunction
te12
Now translate the sentence in the box below. Afterwards you will be shown a correct translation, and if your account is linked to an instructor’s account, your translation will be available to your instructor.
You have finished the first exercise on adverbs and conjuctions. If you earned fewer than 54 points, review the vocabulary presented here and then try this exercise again.
You can earn 0 points for this task.
Task 0 of 0. Total score: 0